Elit magazín 02/2013 : Poraďte svému zákazníkovi - máte právo ušetřit

Zákazník má právo vybrat si pro svůj vůz takový servis, který mu vyhovuje. Výrobce nemá právo zákazníkovi pomocí záruky diktovat, do kterých servisů může nebo nemůže jezdit.
Debaty kolem práva automobilek omezit opravu vozu v záruce pouze na autorizované servisy neberou konce. Nechceme se přidávat k polemice mezi značkovými a neznačkovými servisy, která se v poslední době dostává do obrátek. Domníváme se, že na místě je argumentace „suchými fakty“ tak, jak je uvádí zákon. A ten, jak se zpívá v jedné písničce, hovoří jasnou řečí:
„Zákazník má právo vybrat si pro svůj vůz takový servis, který mu vyhovuje. Výrobce nemá právo zákazníkovi pomocí záruky diktovat, do kterých servisů může nebo nemůže jezdit.“

CO JE BLOKOVÁ VÝJIMKA
Než se pustíme do citací samotných zákonů, shrňme si v krátkosti, co z nařízení EU na ochranu svobodné hospodářské soutěže, zkráceně zvané Bloková výjimka, plyne:
Bloková výjimka je zákonné opatření EU, které umožňuje servis vozidel v záruce i v neznačkovém servisu, přičemž toto opatření se vztahuje i na prodloužené záruční lhůty.
Tzv. Bloková výjimka je ve skutečnosti protimonopolní opatření. Kouzlo předpisu tkví v tom, že v zásadě nerozlišuje mezi značkovými neznačkovými servisy. Značkové i neznačkové servisy k tomu, aby mohly opravovat vozy v záruce, musí splňovat základní předpoklady:

  •     musí použít příslušné náhradní díly
  •     musí vozidlo opravit podle předpisů výrobce (v odborné rovině to znamená, že pracoviště má online přístup ke specializovaným technickým databázím)
  •     musí správně vyplnit servisní knížku vozidla


Servis, který splňuje tyto náležitosti, může provést opravu vozidla v základní i prodloužené záruce, ať se jedná o autoopravnu s licencí výrobce, nebo bez ní.

JAK ZNÍ ZÁKON
Plné znění zákonných předpisů obnáší desítky stran právnických textů, v tomto seriálu se pro vás pokusíme vybrat a okomentovat podstatné části.
Prvním předpisem zajišťujícím svobodnou hospodářskou soutěž, ze kterého Bloková výjimka vychází, bylo NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.
1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel.
Od 1. června roku 2010 vstoupila v platnost nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů – Nařízení Komise (EU) čís. 461/2010 – o použití čl.101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel – dále jen zkráceně bloková výjimka. Tento předpis je doprovázen doplňkovými pokyny.
Nová pravidla se týkají pouze obchodu s náhradními díly, oprav a údržby motorových vozidel a budou platná až do 31. května 2023. Pro oblast prodeje nových motorových vozidel platí i nadále stávající bloková výjimka – Nařízení ES čís. 1400/2002 a to až do května 2013. Poté přejde tento sektor pod Nařízení Komise (EU) čís. 330/2010 tzv. obecná bloková výjimka.
Důvody, které vedly Evropskou komisi k rozdělení sektoru na dvě části, byly a jsou skutečnosti, že zatímco v oblasti prodeje nových motorových vozidel panuje čilá hospodářská soutěž a je zde adekvátní konkurenční prostředí, v sektoru oprav motorových vozidel tomu tak není. K zajištění účinné hospodářské soutěže v této oblasti bylo proto potřeba zavést jasný a stabilní regulační mechanismus.
Příště se podíváme na některé konkrétní pasáže těchto předpisů.
Elit Magazin 02/2013